Program adaptacyjny przedszkola

„Witamy w przedszkolu”

Witamy w przedszkolu” – to program adaptacyjny Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu skierowany do dzieci i  ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.

Realizacja programu rozpoczyna się w grupie dzieci 3-letnich i trwa będzie od lutego-marca w danym roku szkolnym, a kończy się w kolejnym roku szkolnym, kiedy to dzieci chętnie i bez płaczu będą pozostawać w przedszkolu, nabędą umiejętności dostosowanych do ich możliwości rozwojowych oraz będą podejmować zabawę samodzielnie lub z pomocą innych.

Główne cele programu adaptacyjnego:

Ukierunkowane na dzieci

 • Zaspakajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa.
 • Adaptacja nowych dzieci do uczęszczania w mury przedszkola.
 • Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną.
 • Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych.

Ukierunkowane na rodziców

 • Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu.
 • Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwianie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

Cele operacyjne programu adaptacyjnego:

Dziecko:

 • zmniejszyło napięcie i niepokój związany z pozostaniem w nowym środowisku, jakim jest przedszkole,
 • bez problemów rozstaje się z rodzicami, podczas przyprowadzania do przedszkola,
 • przyzwyczaiło się do przebywania z nowymi paniami w grupie, zna ich imiona,
 • czuje się bezpieczne w swojej sali, zna jej wyposażenie, korzysta z kącików zabaw,
 • zna swój znaczek indywidualny i podejmuje próby globalnego rozpoznawania swojego imienia,
 • zna główne pomieszczenia przedszkola, sprawnie je odnajduje i korzysta z nich,
 • coraz sprawniej wykonuje czynności samoobsługowe,
 • chętniej stosuje zwroty grzecznościowe,
 • pokonało lęk przed leżakowaniem, jedzeniem i wykonywaniem innych czynności z rozkładu dnia w przedszkolu,
 • chętniej uczestniczy w zabawach z całą grupą i nauczycielem oraz z rodzicem,
 • coraz sprawniej posługuje się przyborami, korzysta z zabawek i innych pomocy zgromadzonych w kącikach zainteresowań,
 • podejmuje próby wypowiadania się na określony temat,
 • rozwija pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • uczestniczy w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

Rodzic:

 • zna zasady funkcjonowania przedszkola,
 • współpracuje z przedszkolem,
 • zna podłoże problemów adaptacyjnych dziecka i potrafi współdziałać w celu ich pokonania.

Metody:

opis, metoda impresyjna, metoda ćwiczebna, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody realizacji zadań wytwórczych – klasyczny tok pracy. metoda ekspresyjna – drama, pokaz, burza mózgów, opowiadanie

Procedury osiągania celów:

Prowadzenie zabaw z dziećmi, przy współudziale rodziców, wpływające na poznanie nowego otoczenia, działanie w nim, wyrażanie swoich emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi. Zabawy te ułatwią integrację grupy, akceptację i rozumienie siebie i innych.

Propozycja zabaw:

 • zabawy umożliwiające poznawanie i korzystanie z sali zabaw, łazienki, szatni, holu oraz ich wyposażenia,
 • zabawy pozwalające poznać swoje emocje, drama,
 • zabawy integracyjne,
 • zabawy pozwalające poznać swoje ciało i innych,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i opowieści ruchowe,
 • zabawy słowne, opowiadania, bajki, teatrzyki, historyjki obrazkowe,
 • uroczystości przedszkolne,
 • zajęcia z rodzicami.

Formy kontaktów z rodzicami:

 • rozmowy indywidualne,
 • zajęcia otwarte,
 • zebrania informacyjne,
 • gazetki i tablice edukacyjne,
 • uroczystości przedszkolne i festyn rodzinny.

Ewaluacja programu
Ankieta dla rodziców, która pozwoli na uzyskanie opinii o wszystkich poczynionych oddziaływaniach adaptacyjnych przedszkola – jak one wpłynęły na dziecko i jakie są oczekiwania i propozycje rodziców, co do innych rozwiązań i działań sprzyjających lepszej adaptacji dzieci w przedszkolu? Analiza realizacji programu wskaże dalsze kierunki pracy.

Terminarz programu „Witamy w przedszkolu”

Termin Opis działań
1 LUTY – MARZEC Pierwszy kontakt małych dzieci i ich rodziców z przedszkolem – okres zapisu:
– zwiedzanie przedszkola,
– rozmowy, udzielanie rodzicom odpowiedzi na pytania,
– zabawy dowolne dziecka w grupie, pod opieką nauczycielki,
– udostępnienie karty oraz biuletynu informacyjnego o przedszkolu,
Zawarte są w nim informacje odnośnie terminu zwrotu kart, komisji kwalifikacyjnej, wywieszenia list przyjęcia dzieci do przedszkola, głównych zadań naszego przedszkola, oferty edukacyjnej, rady związane z adaptacją dziecka i jego przygotowaniem do przedszkola oraz obrazek do kolorowania dla dziecka.
2 KWIECIEŃ Kolejne spotkanie związane z kwalifikacją dzieci do przedszkola:
– przygotowanie tablicy informacyjnej dla rodziców, uwzględniającej terminy spotkań, artykuły związane z pedagogizacją rodziców i działań związanych z programem adaptacyjnym,
– udostępnienie ankiety na temat ogólnych informacji o dziecku, jego rozwoju i umiejętnościach, którą rodzice mogą przynieść wypełnioną na spotkanie informacyjne w maju. Będzie ona cennym źródłem informacji dla nauczycielki prowadzącej nową grupę.
3 MAJ Spotkanie informacyjne dla rodziców.
– Rodzice poznają zasady funkcjonowania przedszkola, rozkład dnia, normy obowiązujące w grupie.
– Nauczycielka przedstawia program pracy wychowawczo- dydaktycznej, który będzie chciała zrealizować w grupie I oraz udziela odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania. Takie bliższe poznanie wychowawcy grupy pozwoli rodzicom rozwiać wątpliwości, co do pozostawienia dziecka w przedszkolu pod fachową opieką osoby dorosłej.

– Ukierunkowanie rodziców na pracę z dzieckiem, aby jak najlepiej przygotować go do przebywania w nowym środowisku. Jest to praca zwrócona zarówno na samoobsługę dziecka (samodzielność w jedzeniu, myciu rąk, korzystaniu z toalety), jak i na jego sferę emocjonalną poprzez stopniowe pozostawianie dziecka z osobami mniej znaczącymi dla niego.4CZERWIEC”Dni otwarte w przedszkolu”
Prowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych z dziećmi w których uczestniczą rodzice.

1. Temat: „Drzewo imion, drzewo rąk”
– Zabawa z piłką w kole „Moje imię”,
– Zabawa integracyjna ze śpiewem „Deszcz i tęcza”,
– Odbijanie dłoni dziecka na drzewie narysowanym na dużym arkuszu szarego papieru „Tu jestem”,
– Zabawa w kole „Balonik”,
– Wizytówki z imionami dzieci i rodziców naklejane na drzewo imion. Umieszczenie prac na głównej ścianie w sali.

2. Temat: „Mój znaczek”
– Zabawa integracyjna w kręgu „Iskierka przyjaźni”,
– Odszukiwanie swojego znaczka w szatni, łazience, sali,
– Zabawa ruchowa w odbijanie balonika z rodzicem,
– Zabawa w kole „Zatroszcz się o kotka”,
– Wykonanie znaczka wspólnie z rodzicem wybraną techniką plastyczną – galeria prac.

3. Temat: „W przedszkolu”
– Suchanie opowiadania ilustrowanego obrazkami pt.: „Jak Jacuś przestał bać się przedszkola”,
– Zabawa z płachtą integracyjną: „Morze”, „Piłka w otworze”, „Kolor stop”, „Przejdź pod płachtą”,
– malowanie paluszkami „Co czuję”
– Improwizacja ruchowa do nastrojowej muzyki „moja droga do przedszkola”.

4. Temat: „Ćwiczymy razem”
– Ćwiczenia w parach: „Mosty”, „Koniki”, „Lustro”, „Masaż plecków”, „Zwijanie dywanu”, „Huśtawka”
– Taniec integracyjny „Czarowanie”,
– Liczenie paluszków „Moja rodzinka cala”.

5. Temat: „Bawimy się razem”
– Zabawy w kole „Murzynek”, „Różyczka”, „Chusteczka”, „Kółko graniaste”,
– Teatrzyk kukiełkowy,
– Lepienie z plasteliny,
– Wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym.5CZERWIEC

Rodzinny festyn wiosenny dla całego przedszkola.

– oglądanie części artystycznej w wykonaniu dzieci z poszczególnych grup,
– udział w konkursach dla dzieci i rodziców,
– pieczenie kiełbasek, malowanie twarzy, gry i zabawy sportowe.

7WRZESIEŃ„Witamy w przedszkolu – w pierwszym dniu nowego roku przedszkolnego”.
Przywitanie nowych dzieci przez dyrektora i delegację straszaków. Każde z dzieci otrzymuje od kolegów coś słodkiego, ten gest może wpłynąć na lepsze samopoczucie malucha przy rozstaniu z rodzicem.
Inne działania nauczycieli i personelu obsługi, sprzyjające lepszej adaptacji w grupie to:
1. Zmiany organizacyjne w przedszkolu wpływające na lepszą opiekę nad maluchami; to zaangażowanie całego personelu obsługi podczas ubierania, karmienia i innych zajęć opiekuńczych w grupie dzieci najmłodszych.
2. Wspólne przebywanie dziecka z rodzicem w grupie i stopniowe skracanie czasu rozstań.
3. Cykl zabaw pod hasłem „Mój przyjaciel z domu – moja ulubiona zabawka” Dzieci przynoszą swoje zabawki, „przytulani”, z którymi czują się bezpiecznie, jest to jak gdyby więź łącząca ich z domem. Ze swoją zabawką, dzieci mogą też leżakować. Mogą też przynosić swoje małe poduszeczki.
4. Przystosowanie otoczenia. W sali utworzone są wygrodzone kąciki sprzyjające bezpiecznym i wyciszonym zabawom. Sala udekorowana jest kolorowymi sylwetami postaci bajkowych, co wpływa na radosny klimat w grupie.
5. Leżakowanie dla chętnych dzieci, które nie muszą przebierać się w piżamki, mogą też leżeć w swoich ubrankach i mieć przytulankę. Słuchają muzyki relaksacyjnej, czytanych lub z płyty bajek, co skraca i umila im czas odpoczynku.8PAŹDZIERNIK„Pasowanie na przedszkolaka” uroczystość z udziałem rodziców, podczas której dzieci oglądają część artystyczną przygotowaną przez straszaków i otrzymują od nich „ordery przedszkolaka”, a następnie sami śpiewają piosenki; pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”, „My jesteśmy krasnoludki”, „Idzie Jaś”, recytują wspólnie wiersze i bawią się w zabawy taneczne „Kasztanki”, „Poszło dziewczę po ziele”. Uwieńczeniem występu jest ślubowanie i pasowanie przez dyrektora, wielkim ołówkiem, na przedszkolaka. Każde dziecko otrzymuje dyplom i bajkę.9LISTOPADZajęcie otwarte z rodzicami „Wspólnie się bawimy”
– zabawa słowna na przywitanie „Witaj Olu, bądź wśród nas” – wymienianie imion wszystkich uczestników zabawy,
– taniec integracyjny do rytmicznej muzyki,
– zabawa z gazetami: dmuchanie, gniecenie, rzuty papierowymi kulami, robienie czapki przez rodzica,
– ruchy naprzemienne do muzyki,
– malowanie obrysu leżącej postaci na szarym papierze, dorysowanie i naklejanie innych elementów.10LISTOPADAnkieta dla rodziców „Adaptacja dziecka w przedszkolu”, wręczona po zajęciu pokazowym.
Pytania otwarte:
1. Czy dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
2. Czy dziecko ma problemy z rozstaniem z rodzicem?
3. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w swojej sali?
4. Czy dziecko zna i akceptuje swoje panie?
5. Wykonuje czynności samoobsługowe:
– samodzielnie spożywa posiłki,
– ubiera się,
– korzysta z toalety.
6. Czy dziecko wypowiada się na tematy omawiane

 

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Przejdź do treści Przejdź do menu