Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

                                     8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

 Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela  wyzwalające aktywność  dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

 6:30‐8:00

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
 • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie. • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

 8:00‐8:30

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. • Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku

8:30‐9:00

 • śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:00‐10:00

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00‐11:15

 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych

11.15-11.30

 •  Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

11.30-12.00

 • Obiad

12.00-13.30

Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

 13.30-14.00

 • Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.
 • Podwieczorek

14.00-16.00

 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody.
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).
 • Czynności higieniczno‐porządkowe.
 • Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

 Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • Co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą  bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela).
 • Co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe).
 • Jedna piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne.
 • Pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować  dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne). Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć  w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy/ruch na  świeżym powietrzu. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo‐ dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu