Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Słoneczna 13, 42-700 Lubliniec tel. 34 351 14 01 e-mail: 1@przedszkolalubliniec.pl

 

„ Bezpiecznym być i zdrowo żyć”

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany  w Miejskim Przedszkolu nr1 w Lublińcu na rok szkolny 2017/2018r

„Bezpiecznym być i zdrowo żyć”

Założenia programu:

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Cele ogólne programu:

Tworzenie warunków sprzyjających:
1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.
2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.
4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.
5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

Zagadnienia w programie profilaktyki:
1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu.
2. Bezpieczne zachowania w domu.
3. Bezpieczeństwo na drodze.
4. Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom.
5. Zdrowe odżywianie.
6. Aktywny styl życia.

7. Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z obcą osobą.

Realizacja programu

1. Bezpieczna zabawa w przedszkolu.

To pierwszy obszar, w którym dziecko, mając na względzie swoje poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej autonomii i wolności musi nauczyć się przestrzegania nakazów i zakazów zapewniających bezpieczeństwo innym. Dziecko musi nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej zabawy, wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.

CEL GŁÓWNY: bezpieczeństwo podczas zabaw

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(dziecko):
– informuje dorosłych o uszkodzonych zabawkach bądź sprzęcie
– zgłasza osobie dorosłej zauważone niebezpieczeństwo
– zgłasza osobie dorosłej wszelkie dolegliwości, skaleczenia czy złe samopoczucie
– zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów ogrodowych i zabawek
– wie, że podczas schodzenia ze schodów należy trzymać się poręczy
– wie jak należy poruszać się po budynku i ogrodzie aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innym
– potrafi przewidywać jakie będą konsekwencje sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu innych dzieci
– zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania
– zna numery alarmowe
– zna swoje prawa

TERMIN I FORMA REALIZACJI: CAŁY ROK wdrażanie do zabaw zgodnych z zasadami bezpieczeństwa.

[divider]

2. Bezpieczne zachowania w domu

Środowisko domowe to miejsce, w którym również istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka. Dziecko nie tylko musi je poznać, ale przede wszystkim zrozumieć konsekwencje nieprzestrzegania zasad związanych z przeciwdziałaniem ich wystąpieniu.
CEL GŁÓWNY: poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i  innych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(dziecko):
– zna zagrożenia wynikające z zabaw zapałkami, środkami chemicznymi,
– rozumie zagrożenia wynikające z samodzielnego  używania leków,
– przestrzega zakazu
samodzielnego użytkowania
urządzeń mechanicznych, elektrycznych, zna możliwe konsekwencje jego łamania.

TERMIN I FORMA REALIZACJI: CAŁY ROK poznanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie   z różnorodnymi zagrożeniami w codziennym życiu.

Spotkanie ze strażakiem – maj, czerwiec 2018 r.

[divider]

3. Bezpieczeństwo na drodze.

Dziecko, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, powinno również znać podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu drogowym spoczywa na rodzicach, a także na nauczycielach przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności czy nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach w przyszłości.

CEL GŁÓWNY: bezpieczne poruszanie się po drogach

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(dziecko):
– zna zasady ruchu drogowego dla pieszych
– wie, jakie jest znaczenie wybranych znaków drogowych: informacyjnych, ostrzegawczych
– dostrzega konieczność noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach
– wie, że policjant jest osobą, do której może zwrócić się o pomoc , gdy znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji
– wie jaka jest rola policjanta w ruchu drogowym
Zna zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego
– potrafi bezpiecznie i kulturalnie zachować się podczas podróży środkami komunikacji miejskiej

TERMIN I FORMA REALIZACJI: pogadanka z policjantem, CAŁY ROK uwrażliwianie dzieci na ostrożne i bezpieczne podróżowanie, filmy edukacyjne, spacery połączone z obserwacją znaków drogowych, udział w konkursach plastycznych o tematyce „bezpieczeństwo”. Wycieczka autokarowa.

[divider]

4. Higiena osobista i otoczenia oraz zapobieganie chorobom.

Dzieciństwo to okres, w którym dziecko nabywa elementarnych nawyków związanych z dbałością o higienę osobistą i otoczenia, rozumieniem ich znaczenia w utrzymaniu stanu zdrowia. Przedszkole jest instytucją, w której dziecko spędza znaczną część dnia, w której – znalazłszy się w różnych sytuacjach zagrażających zachowaniu zdrowia – musi utrwalać wyniesione z domu nawyki lub je nabywać, jeśli środowisko rodzinne nie wystarczająco wyposażyło dziecko w elementarne umiejętności w tym zakresie. Ugruntowane w tym okresie przyzwyczajenia decydują o jego późniejszym stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie.

CEL GŁÓWNY: kształtowanie nawyków higienicznych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(dziecko):
– kształtuje nawyk mycia rąk po wyjściu z toalety
– zachowuje prawidłową kolejność mycia rąk, twarzy, zębów
– dostrzega konieczność posługiwania się grzebieniem
– dba o czystość uszu, szyi, paznokci- całego ciała
– respektuje prawo do zachowania i intymności w trakcie załatwiania przez innych potrzeb fizjologicznych
– dostrzega konieczność kontrolowania swojego wyglądu (fryzura, czystość ubrania)
– wie, jak ważny jest odpoczynek i sen
– wie, że należy rysować, malować tylko przy dobrym oświetleniu
– wie, że nie należy nadużywać głosu, krzyków i hałaśliwego zachowania,
-dostrzega potrzebę codziennej kąpieli i zmiany bielizny,
– zasłania usta podczas kaszlu i kichania
– korzysta z chusteczek higienicznych podczas kataru
– dostrzega potrzebę wypoczynku

TERMIN I FORMA REALIZACJI:  CAŁY ROK – kształtowanie nawyków higienicznych, spotkanie ze stomatologiem, pielęgniarką- pogadanka

[divider]

5. Zdrowe odżywianie .

Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i kształtowanie nawyków związanych ze spożywaniem tych produktów, które warunkują utrzymanie zdrowia i prawidłowej wagi są kolejnym ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej. Jest ono tym bardziej istotne, że środowisko rodzinne nie zawsze jest miejscem, w którym dba się o nawyki żywieniowe. Duża dostępność i niska cena produktów wysokokalorycznych, zawierających duże ilości np. soli, cukru, tłuszczu sprawia, że rodzice sięgają po nie bez zastanawiania się nad konsekwencjami dla zdrowia tych, którzy je spożywają, nawet jeśli są to dzieci.

CEL GŁÓWNY: promocja zdrowego stylu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

(dziecko):
– dostrzega potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza i szczepień ochronnych
– poznaje schemat piramidy żywienia (jej pięta).
– wie jak ważne jest spożywanie owoców, warzyw, picia mleka jako źródła witamin
– potrafi wskazać zdrowe produkty spożywcze
– potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich przygotowaniu,
– rozumie konieczność ograniczania spożycia niektórych produktów (np.
słodyczy, chipsów, coca-coli…) z powodu możliwości narażenia się na choroby, tj.: otyłość, cukrzyca…
– rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób, pomimo, że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia,
– potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy posiadanej na   temat ich wpływu na zdrowie.

TERMIN I FORMA REALIZACJI: Marzec- robienie kanapek ze zdrowych produktów, CAŁY ROK- wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, Wrzesień – „Owocowy Dzień w przedszkolu”

[divider]

6. Aktywny styl życia

Aktywność ruchowa dziecka, pomimo że jest to naturalna potrzeba rozwojowa, również wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona znaczna część pobytu dziecka w przedszkolu. Umożliwianie dziecku wyzwalania energii podczas zabaw ruchowych, kształtowanie aktywnego stylu życia poprzez uświadamianie braku korzyści dla rozwoju wynikającego z biernego sposobu spędzania czasu wolnego to kolejne ważne zadanie wychowania przedszkolnego. Od nawyków w tym zakresie, rozwiniętych w wieku przedszkolnym, będzie zależała aktywność w dorosłym życiu.

CEL GŁÓWNY: Aktywny styl życia

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;
– posługuje się pojęciem zdrowie;
– wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu;
– bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
– uprawia sporty (gra w piłkę, jazda na rowerze, bieganie, itp.);
– ubiera się odpowiednio do warunków pogodowych;
– dba o prawidłową postawę ciała;
– chodzi na spacery;
– wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu

TERMIN I FORMA REALIZACJI: CAŁY ROK- kształtowanie aktywnego stylu życia, OLIMPIADA SPORTOWA – czerwiec

6.Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z obcą osobą.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– dziecko potrafi ograniczyć zaufanie wobec osób obcych, dorosłych

– potrafi zasygnalizować uczucie zagrożenia w relacji z osobą obcą

– wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia, na przykład policjant, sąsiad, znana osoba dorosła

– dziecko rozumie, że obcy mimo, że jest miły i daję prezenty, może mieć złe intencje

– zna sposoby, dzięki którym może uniknąć niebezpiecznych kontaktów z osobami obcymi, na przykład nie otwiera drzwi obcemu, nie ufa nieznajomym, nie opowiada obcym o swoim domu, nie wsiada z obcymi do samochodu

– dziecko wie jak zachować się gdy zgubi się w tłumie czy w sklepie

– przestrzega zakazu wychodzenia z przedszkola z osobą obcą

– potrafi mówić „ nie „ , umie skutecznie odmówić w sytuacji zagrożenia

– potrafi radzić sobie w nowych trudnych sytuacjach.

Formy realizacji: spotkania z przedstawicielami policji, pogadanki w grupach.

 

[divider]
Przejdź do treści Przejdź do menu