Ograniczenie w funkcjonowaniu przedszkola do 18.04.2021r.

Opublikowane przez przedszkole1 w dniu

W związku z nowym rozporządzeniem MEN   z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu  informuje, że są organizowane zajęcia w przedszkolu na wniosek rodziców:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2.  rodziców dzieci, którzy:
 3. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 4.  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 5. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 7. wykonują działania ratownicze,
 8. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 9.  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10.  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 11. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 12.  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 13. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
Przejdź do treści Przejdź do menu