RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Przedszkole Miejskie nr 1 z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Słoneczna 13.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pan Adam Adamczyk; z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl ;lub pod numerem telefonu 34 351 37 94
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny)
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Miejski w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
 • Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBLIŃCU

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………., przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublińcu:

 1. a) publikowanie danych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) na wystawie prac eksponowanych na: stronie internetowej przedszkola, w mediach społecznościowych (Facebook), tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice, prasie, broszurach w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole oraz promocją osiągnięć dzieci.

c TAK   c NIE

 1. b) publikowanie wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęć, w prasie, na tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice oraz broszurach, wystawach prac w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole oraz promocją osiągnięć dzieci.

c TAK   c NIE

 1. c) publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, materiałów filmowych, w związku z promocją osiągnięć uczniów oraz prezentacją wydarzeń, wycieczek, uroczystości i konkursów realizowanych przez przedszkole w mediach społecznościowych w tym Facebook, YouTube, strona internetowa. Zostałem/am poinformowany/a, że serwery serwisów Facebook, YouTube znajdują się w poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony.

c TAK   c NIE

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Lubliniec, ……………………                                                           …………………………………

                                          (data)                                                                                                      ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

 

                                                                           OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka …………………………………../ imię i nazwisko dziecka/ w zajęciach z religii w roku szkolnym 2018/2019. Jednocześnie oświadczam, że o zmianie mojej decyzji powiadomię pisemnie dyrektora przedszkola.

……………………………………

/podpis rodzica/opiekuna prawnego/

Lubliniec, ………………………..

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 • administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 1 zs. Lubliniec, Słoneczna 13;
 • wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr telefonu 34- 351-37-94 oraz adresem email: iod@cuw.lubliniec.pl
 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym;
 • podstawą przetwarzania jest art. 108a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.996),
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, jednak nie dłużej niż                            3 miesiące od dnia nagrania;
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji jej wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, służby porządkowe na podstawie obowiązujących je zasad pozyskiwania danych oraz osoby, które wykażą potrzebę  uzyskania dostępu do nagrań np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery monitoringu;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;